Đề xuất bỏ quy định nộp 2% phí bảo trì trực tiếp cho chủ đầu tư https://ift.tt/3kwG46c