Được và mất từ chính sách phân lô bán nền https://ift.tt/2XaLbze