Nhu cầu sở hữu ngôi nhà thứ 2 tăng nhiệt trở lại sau dịch Covid-19 https://ift.tt/2OqNjhv